Skip to main content

Artikel om genanvendelse af byggematerialer.

Vis mig dit materialekatalog - så bygger vi derfra. Således inspireret af det populære Tv-program, Vis mig dit køleskab, hvor en kok får til opgave at sammensætte en lækker ret ud fra, hvad der er tilgængeligt i køleskabet. Det er nogenlunde samme udfordring byggeriet står overfor, når det skal tegne, projektere og udfører et byggeri ud fra hvilke genbrugsbyggematerialer der er tilgængelige og brugbare.

Byggebranchen, som er kendt for sine arkitektoniske facader og gennemtænkte rum-inddelinger, står over for en stigende udfordring i form af voldsom CO2-udledning og affaldsproduktion.

Med en årlig stigning på 10-15% i drivhusgasudledning og en byggebranche, der tegner sig for 30% af Danmarks samlede affaldsmængde, er det på høje tid at rette fokus mod nye bæredygtige løsninger. Hvis vi skal imødekomme det stigende behov for byggeri og renovering i fremtiden og samtidig holde os indenfor de nye klimamål – ja, så skal der tænkes i nye alternative løsninger.

Hos totalentreprenør Raundahl & Moesby arbejder vi hver dag med klimaregnskaberne på hvert enkelt byggeprojekt ligesom vi løbende arbejder på at optimere vores bæredygtige intentioner, de langsigtede økonomier og ikke mindst vores sociale ansvar. Med denne artikel ønsker vi at sætte fokus på byggeriets udfordringer mht. at nedbringe den samlede CO2 udledning og ikke mindst muligheden for at udnytte potentialerne indenfor den cirkulære dagsorden.

Vi skal ændre måden vi tænker og bygger på

Det er på tide at vi handler på flere fronter, genovervejer vores standardmønstrer og ændre vores generelle tilgang til byggeriet. Her kan vi f.eks. benytte os af den cirkulære dagsorden ved

  • genanvendelse af byggematerialer
  • brug af bio-baserede materialer
  • sortering af byggeaffald
  • og en motiveret tænkning i mere hensigtsmæssige byggeløsninger.

Et eksempel er at, hvis vi begynder at bruge flere biogene materialer, er der store muligheder for at lagre større mængder CO2 i vores byggerier. Her er Danmark godt stillet med alternative og tilgængelige materialer som træ, halm og tang, som kan erstatte de mere konventionelle bygningsmaterialer, som i dag er kendt for de høje CO2 udslip.

Det cirkulære byggeri er baseret på...

  • Minimering, sortering og behandling af byggeaffald

For at aktiverer det ressourcemæssige kredsløb skal byggeriet tilrettelægges således at det er let at genbruge materialer, når bygningen skal bygges om eller i værste fald rives ned. Det kaldes affaldsforebyggelse. Hertil hører naturligvis også at vi passer på materialerne, køber klogt og rigtigt ind i forhold til rette mængder og planlægger hvordan man registrerer og opbevarer overskudsmaterialer, så de kan genanvendes på et senere tidspunkt.

  • Genanvendelse af byggematerialer 

Den Nationale Strategi For Bæredygtigt Byggeri har besluttet at belønne brugen af genbrugte byggematerialer ved at inkludere dem som en fast lav procentsats for CO2-udledning i byggeriets klimaregnskab. Denne vigtige beslutning giver byggebranchens aktører et væsentligt stærkere incitament til at bruge genbrugsmaterialer i nybyggeri og renovering. Men der er et par forhold, som vi skal være opmærksomme på nemlig, tilgængelighed af materialer og ansvar og garanti for genanvendelige byggematerialer herunder kvalitet og levetid.

Tilgængelighed af materialer og ansvar

Den cirkulære tilgang indebærer minimering af byggeaffald, sortering som en del af det naturlige kredsløb og genanvendelse af byggematerialer, som f.eks. stål, beton, mursten, træ, isolering gips metal, glas mv. Dog er der udfordringer som affaldsforebyggelse og korrekt behandling af visse materialer, der kræver særlig opmærksomhed.

Ansvar og garantier ved genbrug samt udfordringer ved tilgængelighed

Der opstår stadig centrale spørgsmål omkring placering af ansvar, garantier og tilgængelighed herunder reservering af genbrugsmaterialer. Indtil genbrugsdepoterne er udbyggede og hele den cirkulære byggeproces er udbredt, er der flere forhold der skal uddybes og aftales mellem bygherre og entreprenør. Genanvendelse af byggematerialer er nemlig altid baseret på miljømæssige og økonomiske livscyklusvurderinger, der medregner alle faser af et byggeri fra udvinding og produktion af materialer, til drift og bortskaffelse. God kvalitet prioriteres og der anvendes ikke materialer uden disse har et funktionelt formål.

Vigtige skridt mod bæredygtighed i byggebranchen

Initiativer såsom faste nulprocent-CO2-satser for genanvendte byggematerialer og konkrete projekter som f.eks. Raundahl & Moesby´s byggeri på Europaplads 8 i Aarhus, demonstrerer muligheden for at bevæge sig mod en mere bæredygtig fremtid indenfor byggeriet i Danmark.

Case; Kontorbyggeri i Aarhus

I samarbejde med Danica Pension og Ingeniørvirksomheden Søren Jensen i Aarhus har totalentreprenør Raundahl & Moesby på dele af erhvervsbyggeriet Europaplads i Aarhus, kombineret forskellige materialeløsninger med genbrugsmaterialer fra en af Danicas kontorejendomme på Sluseholmen i København.

Her udtaler CEO Frank Jensen fra Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S;

”Ambitionerne for vores nye lejemål på Europaplads 8 i Aarhus, har været at demonstrere løsninger, der peger imod et regenerativt byggeri og Søren Jensens ambition om at være CO2 neutral fra Scope 1-3 inden 2030. Det vi er særligt stolte af i projektet er, at det er lykkedes at tage cirkulære materialer og carbon-storage til et nyt niveau, hvor materialer til lofter, gulve, ventilationskanaler, toiletter, håndvaske, spejle, radiatorer, køkkenskabe mv. er genbrugte eller upcyclede materialer. Lette indervægge er lavet i træplader med mulighed for fremtidigt genbrug og genanvendelse. Primo 2024 leveres et Carbon Capture anlæg, der trækker CO2 ud af ventilationsluften fra vores lejemål”

Vores bygherre Danica Ejendomme har det seneste års tid arbejdet på at demontere dele af Nauticon-bygningen på Sluseholmen og således gjort det muligt at genanvende mange af materialerne i dele af den nye ejendom på Europaplads i Aarhus, hvor vi blandt andet har genbrugt ventilationskanaler, kabelbakker, radiatorer, belysningsarmaturer og glasvægge fra Nauticon-bygningen.

På et andet af Danica Ejendomme´s projekter, Sluseholmen i København er der opført 250 studiolejligheder, hvor det også har været muligt at genanvende de mange lysarmaturer fra Nauticon-bygningen. Fokus har været på miljøvenlig genbrug og genanvendelse af materialer og installationer i stedet for at bortskaffe dem, som man hidtil har praktiseret.

Udover de nævnte projekter er der også udarbejdet et materialekatalog, så overskydende materialer fra Nauticon-bygningen kan bruges i andre byggeprojekter end dem, der tilhører Danica Ejendomme.

Den grønne omstilling kræver en mental omstilling

Der er mange udfordringer forbundet med omstillingen til en mere bæredygtig byggebranche og her må vi erkende at Rom, som bekendt ikke blev bygget på en dag. Men vi har travlt, hvis vi skal leve op til de formulerede klimamål. Det kræver både en mental omstilling og indebærer også at vi ser alle materialer og produkter som ressourcer, selv dem som ikke umiddelbart har den høje arkitektoniske værdi, men som har potentiale når vi ser på dem som vigtige CO₂-besparelser.

Hos totalentreprenør og projektudvikler Raundahl & Moesby tror vi på det cirkulære byggeri, hvor bygningerne betragtes som en værdiskabende langtidsinvestering. Denne tilgang integrerer miljømæssige, økonomiske og sociale hensyn, og placerer bygningens brugere i centrum af designprocessen. En central strategi og implementeringsplan udvikles i samarbejde med bygherren og andre rådgivere for at sikre en holistisk og bæredygtig tilgang til byggeri.

Bygningsreglementet, Reduction Roadmap

I dag kan produkters klimapåvirkning i byggeriet beregnes på to måder: Gennemsnitsdata for forskellige materialegrupper, eller konkret data for klimabelastningen af et specifikt byggemateriale. Her kan den nye viden om biogene materialer bidrage til at nedbringe byggebranchens årlige CO2 udslip. Alligevel er der flere rådgivere, entreprenører og bygherre der stadig foretrækker de konventionelle materialer. Dels på grund af udfordringen med den forholdsvise ringe tilgængelighed af genbrugsmaterialer, den manglende dokumentation for om de reelt set lever op til gældende krav og garantier og dels fordi det kræver en betydelig ekstra tid og ressourcer.

Læs mere om totalentreprenør og projektudvikler Raundahl & Moesby´s initiativer indenfor EU Taksonomien Artikel 7,1 her