Skip to main content

Den urbane samfundsudvikling, kravene fra ”Den bæredygtige dagsorden” og fremtidens nye boligformer er en del af de samfundsmæssige paradigmer der er i spil når vi skal forholde os til fremtidens byudviklingen.

Byudvikling er generelt set, en kompleks proces, der både kræver koordination og samarbejde mellem forskellige parter. F.eks. spiller kommuner, grundejere, bygherre, udviklere og entreprenører ret afgørende roller i udviklingen af vores byer, og deres perspektiver og handlinger er afgørende for resultatet af byggeprojekterne. Den visionære samfundsplan og det vellykkede partnerskab mellem disse tre parter er afgørende for at skabe fremtidens bæredygtige og livskvalitetsforbedrende bymiljøer.

Midt i flere specifikke projekteringsarbejder, en praktisk vinkel på EU Taksonomien og et opjusteret klimaregnskab bad vi Raundahl og Moesby´s specialenhed Teknik & Design om deres bud på fremtidens byudvikling set ud fra et samfundsmæssigt og bæredygtigt perspektiv. Det er der kommet en meget interessant artikel ud af.

Den globale samfundsudvikling

I en verden, hvor urbaniseringen fortsætter med at accelerere, og de miljømæssige udfordringer bliver stadig mere presserende, er det absolut afgørende at tænke visionært og omdefinere måden, vi udvikler vores byer på. Her har den danske arkitekt og byplanlægger Jan Gehl markeret sig særligt indenfor de levende og menneskevenlige byrum. Vi kan også nævne den ikoniske designer og arkitekt Le Corbursier, som allerede i 40´erne arbejdede med ideen om de vertikale bysamfund for at fremme effektivitet og livskvalitet. I dag ved vi, at det også er en retning for den bæredygtige byudvikling. Men det vil kræve et fælles fokus på fremtidens behov, krav og standarder, som f.eks.

  • Bæredygtighed
  • Urbanisering
  • Smart teknologi
  • Inklusion

Den nye retning for byplanlægning

Udviklingen går virkelig stærkt. Nye muligheder opstår, nye ”smart-teknologier” udvikles og nye innovative bygningsprincipper tager form, men dermed også nye krav, især når vi ser på behovet for mere bæredygtige bolig- og levestandarder. Fremtidens urbane bysamfund skal udvikles på grundlag af relativt stramme retningslinjer for bæredygtighed.   

Det samhørige bysamfund

Alle nye erhvervs- og boligbygninger skal være energieffektive og prioritere de vedvarende energikilder for at reducere CO2-udledningen. Med sigte på det samlede klimaregnskab er der også behov for at reducere behovet for transport og minimere spredning af ressourcerne. Derfor vil fremtidens byer komme til ligge tættere og den storbymæssige urbanisering bliver mere udpræget. Metropolerne vil blive mere kompakte og fortættede. Det er simpelthen et krav ift. at leve op til fremtidens bæredygtige dagsorden.  Det vil helt sikkert skabe store udfordringer ift. borgernes naturlige behov for mere trivsel, flere inspirerende byrum og ikke mindst lys for de prioriterede parker og grønne områder. Nogen vil kalde det opgøret med det gamle bybillede.

Biodiversitet og grønne bymiljøer: Mere biodiversitet og flere grønne områder og byparker skal tænkes ind i byerne for at forbedre livskvaliteten, fremme biodiversitet og absorbere CO2. Her har totalentreprenør Raundahl & Moesby et særligt fokus og laver derfor flere initiativer før, under og efter et byggeprojekt.

Lige nu arbejder vores biolog bl.a. på etablering af grønne korridorer, stor forkælelse af de hjemmehørende arter og på den generelle forestilling om hvad der er biologisk grønt.

 Urbanisering: Udviklingen går i retning af en større koncentration og stigning i befolkningstætheden og dermed udfordringer med infrastruktur, forurening og øget efterspørgsel på de attraktive boligtyper. Men de større bysamfund kan også bidrage til den økonomiske vækst og udvikling.

Bylivet skræmmer en del mennesker, men energien, livsstilen og det mere aktive forbrugsmønster tiltrækker bestemt også rigtig mange især unge og aktive mennesker, som nyder godt af adgangen til udbuddet af uddannelsesinstitutioner, sundhedsydelser, kulturelle aktiviteter og den forholdsvise store diversitet indenfor vareudbud og øvrige tjenester.

Intelligent mobilitet: Fremtidens byer vil prioritere etableringen er bilfrie zoner, såkaldte supercykelstier, gangstier og genveje og ikke mindst skal den offentlig transport udvikles for derved at minimere afhængigheden af privatbilismen. Uden for de større byer vil vi se etablering af parkeringsstationer i tilknytning til f.eks. letbaner, metrostationer og andre kollektive transportsystemer. Dette vil reducere trafikpropper og den tiltagende luftforurening.

Bæredygtig ressourceforvaltning

For at opnå en bedre klimabalance skal de større byer i fremtiden fokusere på effektiv ressourceforvaltning og implementere nye teknologiske innovationer der bl.a. kan reducere, sortere og transportere husholdningsaffald, sikre bæredygtige vandforsyningsforhold og åbne op for de grønne energikilder i såvel den kollektive forsyning af varm og køl, som i de individuelle energikilder, som solceller og vind samt carbon-opsamling.

Inklusion og diversitet. Vi vil i fremtiden arbejde med en byplanlægning og byggeprojekter, som er mere orienteret mod den øgede diversitet og kravet om social inklusion nemlig at skabe byrum, boligtyper og faciliteter, der er åbne og tilgængelige for alle samfundslag.

Eksempel:

I takt med integrationen i Europa er der en stigende opmærksomhed på nødvendigheden af at skabe nye og mere omfattende lejlighedstyper, der imødekommer behovene for de kulturelle familiestrukturer, hvor flere generationer bor sammen og nyder godt af den sociale samhørighed, fællesskabstanken og den tilhørende delebil på parkeringspladsen.

Overordnet set vil man arbejde med den miljømæssige inklusion, - at udvikle bæredygtige og miljøvenlige bymiljøer, der løfter livskvaliteten for alle og bidrager til indsatserne mod de miljømæssige udfordringer. I flere større byer ser vi allerede at borgerne har en stemme i de beslutningsprocesser der vedrører udformningen af deres by.

Krydsfeltet mellem det bevaringsværdige, genbrug og behovet for innovativ byplanlægning

 At inddrage, favne og inkluderer alle aspekterne inden for byudvikling er med til at skabe den ønskede livskvalitet, balance og bæredygtighed i vores byer. Det vil handle om at skabe åbne byer, hvor alle vil føle sig velkomne og oplever følelsen af fællesskab og samhørighed til deres by eller bydel.

Totalentreprenøren i den centrale rolle

Fremtidens bæredygtige byudvikling handler om at skabe sundere, mere inkluderende og mere bæredygtige samfund. Det vil kræve samarbejde, men bestemt også en tilpasset forståelse og accept fra bygherrerne og øvrige parter, fra by udviklere og byggebranchen til politikere og beboerråd. Med de nye standarder og bygningsprincipper indenfor bæredygtighed og byplanlægning, vil vi, i byggebranchen kunne bidrage og påvirke mekanismerne ift. at skabe en mere levedygtig fremtid for os alle.

Hvad gør vi i dag 

De mange hensyn der skal tages i forhold til den bæredygtige byudvikling, kræver en bredspektret videns base hos totalentreprenøren. Hos totalentreprenør Raundahl & Moesby har vi sikret os de kompetencer som er nødvendige for at drive projekterne frem med alle de, i denne artikel beskrevne fokuspunkter for øje.

Vi kan give vores investorer og bygherrer den rette sparring til at træffe de valg som bedst imødekommer ambitionerne i forhold til bæredygtighed, og kan derfor levere projekter inden for enhver standard og certificering, som eksempelvis EU-taksonomi, DGNB og Svanemærke.

Minimering af CO2 udledningen påkalder sig særlig opmærksomhed, og Raundahl & Moesby har gennem længere tid bidraget til og opsamlet den nyeste viden inden for området. Derfor har vi løsningerne på bygningsprincipper, cirkularitet, DFD-Design for dissasembly mv. der kan bringe os tættere på målet om et CO2 neutralt byggeri.

Biodiversitet indarbejdes tidligt i projekterne og med vores prisvindende beregningsværktøj kan vi dokumentere at vores byggerier bidrager til øget biodiversitet på de grunde vi bebygger.

Ved at gøre det bæredygtige valg overskueligt og overkommeligt for vores bygherrer er det vores mål at hæve ambitionerne i de byggerier vi gennemfører, og derigennem yde vores bidrag til fremtidens bæredygtige byudvikling.

Læs mere om EU Taksonomien og Raundahl & Moesby´s ambitiøse initiativer for at sætte gang i den grønne omstilling  (link)

 Læs om vores seneste byggeprojekter indenfor byudvikling her

Læs også totalentreprenør Raundahl og Moesby´s artikel om udviklingen indenfor genanvendelse af byggematerialer her