Skip to main content

Ansvarlig Virksomhedspolitik

Indledning:

Vi er i Raundahl & Moesby fast besluttede på at skabe en meningsfuld indvirkning på vores verden og samfund. Dette kræver mere end bare rentable forretninger. Det kræver, at vi agerer med ansvarlighed og bæredygtighed i alt, hvad vi gør.

Vores ansvarlige virksomhedspolitik tjener som en rettesnor for vores arbejde og engagement i at opnå vores forretningsmæssige mål på en måde, der er i overens-stemmelse med vores værdier og vores ansvar over for samfundet.

I denne politik vil vi udforske de principper og mål, der guider vores ansvarlige forretningspraksis. Vi forpligter os til at overholde alle gældende love og regler, respektere internationalt anerkendte menneskerettigheder inklusiv arbejds-rettigheder, minimere vores negative indvirkninger på miljøet og bidrage positivt til samfundet.

Vores succes måles ikke kun i økonomisk vækst, men også i vores evne til at efterlade et positiv aftryk i forhold til de næste generationer. Gennem vores ansvarlige virksomhedspolitik forpligter vi os til at skabe en bedre fremtid for alle interessenter.

Denne politik omfatter risici og indvirkninger igennem hele vores værdikæde. Politikken vil blive gennemgået årligt, og revurderet efter behov.

Virksomhedspolitikken blev udarbejdet i samarbejde med eksterne konsulenter, som er specialister indenfor området. Virksomhedspolitikken er kommunikeret både internt og eksternt, samt er gennemgået og tiltrådt af ledelsen og bestyrelsen. Politikken er offentligt tilgængelig på selskabets hjemmeside.

Politikker

Virksomhedens politik for Menneskerettigheder og Social Ansvarlighed

Totalentreprenør Raundahl & Moesby forpligter sig til, i henhold til EU taksonomiens artikel 18, at respektere og beskytte menneskerettighederne i overensstemmelse med OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder og FN’s vejledende principper og rettigheder, som er fastsat i de 10 grundlæggende konventioner, der er nævnt i Den Internationale Arbejdsorganisations-erklæring om grundlæggende principper og rettigheder på arbejdet, og i de internationale grundlæggende menneskerettighedsinstrumenter (International Bill of Human Rights). Det vil sige at vi implementerer passende processer og udvikler vores forretning til løbende bedre at forebygge, begrænse og, hvor det er hensigtsmæssigt, oprejse negative indvirkninger i forhold til menneskerettigheder.

Rapportering og Opfølgning:

 1. Rapportering: Vi vil regelmæssigt rapportere vores fremskridt med hensyn til vores arbejde med due diligence igennem vores værdikæde i relation til menneskerettighederne i vores årsrapporter og vil være åbne over for dialog med interessenter om vores præstationer og udfordringer.
 2. Opfølgning og Forbedringer: Vi vil arbejde på at forbedre vores politik og praksis for at sikre overholdelse af menneskerettighederne, og indarbejder revisioner til denne når det viser sig relevant.

Denne politik skal ses som et levende dokument og en langsigtet forpligtelse til at styrke respekten for menneskerettighederne igennem vores værdikæde. Vores medarbejdere og partnere forventes at deltage aktivt i at opfylde denne politik og rapportere eventuelle overtrædelser eller bekymringer. Vi forpligter os til at bidrage til at eventuelle negative indvirkninger bliver adresseret på en måde som respekterer og inddrager påvirkede interessenter. Vi tager højde for vores for-bindelse til indvirkninger, dvs. at vi medvirker direkte til oprejsning (remediation) af negative indvirkninger, som vi forårsager eller bidrager til og at vi kommer til at evaluere muligheder for at bruge vores indflydelse i tilfalde hvor vi er direkte forbundet med indvirkninger å grund af vores forretningsrelationer.  Sammen kan vi bidrage til en mere retfærdig og ansvarlig verden.

Antikorruptions politik

Formål: Raundahl & Moesby forpligter sig til at opretholde høje standarder for etik og integritet og at forebygge og bekæmpe korruption. Denne politik er udviklet for at opnå disse mål og overholde alle gældende love og reguleringer vedrørende antikorruption.

Definition af Korruption: Korruption refererer til enhver form for misbrug af beføjelser, position eller autoritet til personlig gevinst eller fordel, herunder, men ikke begrænset til, bestikkelse, bedrageri, nepotisme, favoritisme og enhver anden ulovlig eller uetisk praksis.

Ansvar og Overholdelse:

 1. Ledelse: Ledelsen I Raundahl & Moesby har ansvaret for at udvise og fremme høj etisk standard i hele organisationen. Ledelsen skal fungere som rollemodeller og forventes at tage lederskab i at bekæmpe korruption.
 2. Alle Medarbejdere: Alle medarbejdere er forpligtet til at overholde denne antikorruptionspolitik. Dette omfatter at undlade at deltage i korrupte aktiviteter, rapportere mistænkelig adfærd og samarbejde med interne og eksterne undersøgelser vedrørende korruption.

Forbud mod Korrupt Adfærd:

 1. Bestikkelse og Bestikkelsesforsøg: Ingen medarbejder må tilbyde, give, anmode om eller acceptere bestikkelse eller bestikkelsesforsøg i nogen form.
 2. Favoritisme og Nepotisme: Alle beslutninger vedrørende ansættelse, forfremmelse, aflønning og forretningsforbindelser skal baseres på fortjeneste og kvalifikationer og må ikke påvirkes af personlige relationer eller interesser.
 3. Misbrug af Beføjelser: Medarbejdere må ikke misbruge deres beføjelser, positioner eller adgang til information til personlig gevinst eller til fordel for andre.
 4. Skjulte Gaver og Fornødenheder: Det er forbudt at give eller modtage gaver, ydelser eller tjenester, der er beregnet til at påvirke beslutninger eller skabe en interessekonflikt, når dette er i uoverensstemmelse med gældende love, virksomhedens politik eller almindelig praksis.

Rapportering af Antikorruptions krænkelser: Medarbejdere opfordres til at rapportere enhver mistanke om korrupt adfærd til deres nærmeste leder eller en anden relevant myndighed. Raundahl & Moesby vil beskytte varslernes identitet, og der vil ikke være repressalier mod dem, der indberetter ærligt og i god tro.

Håndhævelse og Konsekvenser: Overtrædelse af denne antikorruptionspolitik kan føre til disciplinære foranstaltninger, herunder advarsler, suspendering eller afskedigelse af medarbejdere, samt retsforfølgning i overensstemmelse med gældende love.

Træning: Virksomheden vil tilbyde relevant information og vejledning til medarbejdere for at sikre, at de forstår og kan overholde denne antikorruptions-politik.

Revision af Politikken: Denne antikorruptionspolitik vil blive gennemgået og opdateret efter behov for at sikre dens relevans og effektivitet.

Virksomhedspolitik for Fair Konkurrence

Formål og Mål

 1. Formål: Vores virksomhed forpligter sig til at fremme fair konkurrence som en grundlæggende værdi og et nøgleelement i vores forretningspraksis.
 2. Mål:
  • At overholde alle gældende love og regler vedrørende konkurrence og antitrust.
  • At opretholde høje etiske standarder og forhindre enhver form for konkurrenceforvridning.
  • At skabe et konkurrencevenligt miljø, der gavner både vores virksomhed og vores kunder.

Generelle Retningslinjer

  • Vi vil overholde alle gældende love og regler vedrørende konkurrence og antitrust, uanset hvor vi opererer.
  • Vi vil ikke engagere os i vildledende markedsføring, falske udtalelser eller manipulation af forbrugere for at opnå en konkurrencefordel.
  • Vi vil fastsætte priser og tilbud i overensstemmelse med markeds-mæssige faktorer og undgå ulovlig prisdumping eller prisaftaler.

Forhold til Konkurrenter

  • Vi vil undgå enhver form for ulovligt samarbejde eller koordination med konkurrenter, såsom prisaftaler, opdeling af markeder eller begræns-ning af produktionen.
  • Vi vil undgå at misbruge markedsandele til at skabe monopolagtige situationer og vil arbejde for at opretholde en sund konkurrence på markedet.

Håndhævelse og Rapportering

  • Vi vil etablere interne procedurer og retningslinjer for at overvåge og sikre, at denne politik overholdes.
  • Vi opfordrer alle medarbejdere og interessenter til at rapportere eventuelle bekymringer eller overtrædelser af denne politik til virksom-hedsledelsen eller relevante myndigheder.

Opdatering og Træning

  • Vi vil revidere og opdatere denne politik for at sikre, at den forbliver relevant og effektiv.
  • Vi vil sørge for, at alle medarbejdere forstår og er informeret om denne politik og dens vigtighed for vores virksomheds integritet.

Ansvarlig Ledelse

  • Ledelsen er ansvarlig for at føre tilsyn med og håndhæve denne politik samt for at være et eksempel på fair konkurrence i praksis.

Denne politik for fair konkurrence vil tjene som en vejledning for alle medarbejdere og interessenter og skal ses som en forpligtelse til at opretholde integritet og etik i vores forretningspraksis. Overtrædelse af denne politik kan føre til disciplinære foranstaltninger og endda retlige konsekvenser.

Virksomhedspolitik for Skat

Formål: Virksomheden forpligter sig til at opretholde høj etisk standard og overholde alle gældende love og regler vedrørende skat. Denne politik fastlægger retningslinjer og principper for at sikre, at virksomheden betaler den korrekte mængde skat i alle jurisdiktioner, hvor den driver forretning. 

Overholdelse af love og regler:

Virksomheden skal overholde alle gældende skattelove, regler og forordninger i de lande, hvor den opererer. Dette inkluderer rapportering, betaling og indberetning af skatter, afgifter og afgifter til de relevante skattemyndigheder rettidigt og nøjagtigt.

Transparens og samarbejde:

Virksomheden skal samarbejde fuldt ud med skattemyndighederne og give dem alle nødvendige oplysninger for at sikre korrekt skatteafregning og efterlevelse af love og regler.

Forretningsstruktur og skatteplanlægning:

Virksomheden kan anvende lovlige skatteplanlægningsstrategier for at minimere sin skattebyrde, men dette skal ske inden for rammerne af de gældende love og regler. Vi vil ikke deltage i skatteundgåelse eller aggressive skatteplanlægnings-metoder, der strider mod ånden eller bogstaven i loven.

Revisorer og rådgivning:

Virksomheden vil anvende professionelle revisorer og skatterådgivere for at sikre nøjagtig skatteplanlægning og overholdelse. Disse fagfolk skal også følge etisk og professionel adfærd i overensstemmelse med deres respektive branchestandarder.

Rapportering og dokumentation:

Virksomheden vil nøje vedligeholde omfattende dokumentation og registre ved-rørende skatteforhold, herunder skatteberettigede transaktioner, rapporter og selvangivelser. Alle dokumenter skal opbevares i overensstemmelse med lovgivningens krav.

Uddannelse og opmærksomhed:

Virksomheden vil uddanne sine medarbejdere og interessenter om skatteforhold og vigtigheden af skatteoverholdelse. Alle medarbejdere skal handle i overens-stemmelse med denne politik og rapportere eventuelle bekymringer om skattesager til ledelsen.

Offentlig kommunikation:

Virksomheden vil give passende og nøjagtig information om sine skatteforhold til offentligheden i overensstemmelse med de gældende krav for gennemsigtighed og rapportering.

Overvågning og revision:

Virksomheden vil sammen med virksomhedens revisorer overvåge og revidere sin overholdelse af denne skattepolitik for at sikre, at den forbliver effektiv og opdateret i forhold til ændringer i skattelove og regler.

Konsekvenser af overtrædelse:

Overtrædelse af denne skattepolitik kan føre til disciplinære foranstaltninger, herunder, men ikke begrænset til, afskedigelse, og det kan også resultere i juridiske sanktioner for både virksomheden og de ansvarlige personer.

Denne virksomhedspolitik for skat skal ses som en erklæring om virksomhedens engagement i at opret-holde høj etisk standard og efterleve skattelove og regler. Det er vigtigt at sikre, at alle medarbejdere og interessenter forstår og følger denne politik for at minimere risikoen for skatteproblemer og bevare virksomhedens omdømme og integritet.

Aarhus d. 13. oktober 2023